Y.OL.O- You Only Love Once!

God's Gift
Optimistic
Bibliophile

Blogging since 090414
Be my friend :)

Shet. Feeling ko ang sexy ko na!
4 hours na practice.

Posted
37 minutes ago

Kailangan ko lang naman talagang ma-encourage eh :( Yun lang. Mahirap ba yun?

Notes
1
Posted
44 minutes ago

Kapag nasaktan ka. Tumawa ka na lang :) swear effective yan guys :)

Posted
53 minutes ago

Ramdan ko naman eh. Hindi mo na kailangang ipakita. Sobra na nga eh.

Actions speaks louder than words.

Posted
53 minutes ago

Shet lang. Ang sakit ng muscle ko sa paa :( chinese garter at tinikling is harthart 3

Posted
1 day ago

Daydreaming.. Daydreaming all the time.

I should stop.

Notes
2
Posted
1 day ago

Goodbye is not the right word.

Notes
1
Posted
1 day ago

Nung mga panahon na wala akong makausap. Pucha naman oh ikaw yung naiisip ko -_-

Notes
1
Posted
1 day ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter