Y.OL.O- You Only Love Once!

God's Gift
Optimistic
Bibliophile

Blogging since 090414
Be my friend :)

Shet. Feeling ko ang sexy ko na!
4 hours na practice.

Posted
4 days ago

Kailangan ko lang naman talagang ma-encourage eh :( Yun lang. Mahirap ba yun?

Notes
1
Posted
4 days ago

Kapag nasaktan ka. Tumawa ka na lang :) swear effective yan guys :)

Posted
4 days ago

Ramdan ko naman eh. Hindi mo na kailangang ipakita. Sobra na nga eh.

Actions speaks louder than words.

Posted
4 days ago

Shet lang. Ang sakit ng muscle ko sa paa :( chinese garter at tinikling is harthart 3

Posted
5 days ago

Daydreaming.. Daydreaming all the time.

I should stop.

Notes
2
Posted
6 days ago

Goodbye is not the right word.

Notes
1
Posted
6 days ago

Nung mga panahon na wala akong makausap. Pucha naman oh ikaw yung naiisip ko -_-

Notes
1
Posted
6 days ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter